Identifikácia organizácie


Predmetom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) je zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

Súbory: