Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2011


V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v zmysle novely zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1. januára 2011.